การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมประกวดผ้าไทยของสำนักงานเขตบางแค” ประจำปี พ.ศ. 2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมประกวดผ้าไทยของสำนักงานเขตบางแค” ประจำปี พ.ศ. 2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมประกวดผ้าไทยของสำนักงานเขตบางแค” ประจำปี พ.ศ. 2558 

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The special project for Thailand cloth contest of Bang Khae District Year 2015

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวคมน นิธรรม 5504600122

ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 39
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code