การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท อรุณ เอ็นเจียเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรักชั่น จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท อรุณ เอ็นเจียเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรักชั่น จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท อรุณ เอ็นเจียเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรักชั่น จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The production for public relations of enterprise of AEC ARUN ENGINEERING AND CONTRUCTION

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวสุชาดา คงยม 5504600046

ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 50
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code