ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Last modified: May 14, 2021
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ A Management Effectiveness Model of Sub-District Municipalities in Central Region of Thailand
ชื่อผู้วิจัย นายธณัฐพล ชะอุ่ม
สาขา การจัดการ
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 หน้าปก/ใบรับรองดุษฎีนิพนธ์ 01_cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02_abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03_ack.pdf
4 สารบัญ 04_tbc.pdf
5 บทที่ 1 05_ch1.pdf
6 บทที่ 2 05_ch2.pdf
7 บทที่ 3 05_ch3.pdf
8 บทที่ 4 05_ch4.pdf
9 บทที่ 5 05_ch5.pdf
10 บรรณานุกรม 06_ref.pdf
11 ภาคผนวก 07_app.pdf
12 ประวัติผู้วิจัย 08_vit.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 211
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print