Tags: Thesis 2015

การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย

การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

มาตรการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากควันบุหรี่ในรูปแบบของกองทุนเพื่อการเยียวยาความเสียหายจากควันบุหรี่

การขอพิจารณาคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับต่างประเทศ

การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีในเขตภาคกลางของประเทศไทย

ต้นแบบประสิทธิภาพการบริหารจัดการของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย

ต้นแบบที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย

ตัวแบบการจัดการกิจกา่รเพื่อสังคมในประเทศไทย

กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คัดสรร

การสื่อความหมายของการออกแบบบนบรรจุภัณฑ์ของขนมขบเคี้ยวที่คัดสรร

กลยุทธ์การเพิ่มคุณค่าการตลาดสําหรับการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของพระอารามหลวงในเกาะรัตนโกสินทร์

อัตลักษณ์วัดไทยในพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อการท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

รูปแบบกิจกรรมการตลาดอิงการกุศลเพื่อสังคมในมิติผู้บริโภคไทย

ปัญหาเกี่ยวกับการทำสัญญาประกันชีวิตทางโทรศัพท์ที่มีเงื่อนไขไม่ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

รูปแบบการรับรู้คุณค่าการบริการที่มีผลกระทบต่อลูกค้าของภัตตาคารรีสอร์ท

โมเดลสมการโครงสร้างการประเมินการตลาดเชิงสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อความภักดีของลูกค้ารีสอร์ท

รูปแบบคุณภาพบริการโดยรวม การมุ่งเน้นตลาด และนวัตกรรมทางการตลาดที่มีผลต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

การตลาดเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณไทยสำหรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รูปแบบการรับรู้ผลิตภัณฑ์ไทยและ AEC ของผู้บริโภคไทย

องค์ประกอบคุณภาพตราสินค้าเว็บไซต์ของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กลยุทธ์การตลาดแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มไทยในตลาดเออีซี

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการบริโภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย