โครงงานการผลิตสื่อดิจิทัลไซเนจ (digitalsignage) เพื่อการสื่อสารข่าวสารของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • โครงงานการผลิตสื่อดิจิทัลไซเนจ (digitalsignage) เพื่อการสื่อสารข่าวสารของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
Estimated reading time: < 1 min

รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  โครงงานการผลิตสื่อดิจิทัลไซเนจ (digitalsignage) เพื่อการสื่อสารข่าวสาร ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Digital Signage Produce for Communication of The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) 

รายชื่อนักศึกษา

นายอนิสรณ์ เจียกสูงเนิน 5604600250

นางสาวนันทน์ ภัสอัศวโชติวัฒน์ 5604600258 

ภาควิชา สื่อดิจิทัล
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 9