การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในกิจกรรม “เอ็ม อี เอ สปอร์ตเดย์ 2016 ครั้งที่ 11” ของการไฟฟ้านครหลวง

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในกิจกรรม “เอ็ม อี เอ สปอร์ตเดย์ 2016 ครั้งที่ 11” ของการไฟฟ้านครหลวง
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในกิจกรรม “เอ็ม อี เอ สปอร์ตเดย์ 2016 ครั้งที่ 11” ของการไฟฟ้านครหลวง
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Media Production for Public Relations of “The 11thMEA Sports Day 2016″ in Metropolitan Electricity Authority
รายชื่อนักศึกษา นางสาวนันท์นภัส ศักดิ์ศิรินารถ 5604620002
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 9