กระบวนการถ่ายภาพข่าวสำหรับรายการ “โต๊ะข่าวบันเทิง ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2558”

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการถ่ายภาพข่าวสำหรับรายการ “โต๊ะข่าวบันเทิง ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2558”
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  กระบวนการถ่ายภาพข่าวสำหรับรายการ “โต๊ะข่าวบันเทิง ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2558”
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         The Procese of Video Shooting for News Programe “Toh khao Ban Terng” August 24th Until December 11th 2015
รายชื่อนักศึกษา  นายทัศน์พล ทิศเสถียร 5504600245
ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 117