บทบาทและหน้าที่ผู้ตัดต่อรายการโต๊ะข่าวบันเทิง ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บทบาทและหน้าที่ผู้ตัดต่อรายการโต๊ะข่าวบันเทิง ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  บทบาทและหน้าที่ผู้ตัดต่อรายการโต๊ะข่าวบันเทิง ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2558
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         Role and Responsibility of Editor for News Program “Toh Khao Ban Terng” During August 24th until December 11st 2015
รายชื่อนักศึกษา  นายจิตรภณ ตันประทุมวงษ์ 5504600275
ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 29