รายงานการจัดทำโครงงานสหกจิศึกษา กระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อโปสเตอร์เพื่ออการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการด้านสิทธิพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ของโรงพยาบาลเอกชัย ประจำปี 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายงานการจัดทำโครงงานสหกจิศึกษา กระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อโปสเตอร์เพื่ออการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการด้านสิทธิพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ของโรงพยาบาลเอกชัย ประจำปี 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

รายงานการจัดทำโครงงานสหกจิศึกษา กระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อโปสเตอร์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการด้านสิทธิพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ของโรงพยาบาลเอกชัย ประจำปี 2559  

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)     

The process of production and dissemination the poster to public relations the service procedure for motor vehicle accident victims Act B.E.2535 (1992) of Ekachai Hospital in 2016 

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวสิพัชร์ตา โชคศิริชัยนนท์ 5504600303 

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 20