“หน้าที่ช่างภาพ รายการโทรทัศน์ สปอร์ต โชว์ วิท เทพพิทักษ์”ของบริษัท ปริฐฎา (ประเทศไทย) จำกัด ช่วงเดือน สิงหาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • “หน้าที่ช่างภาพ รายการโทรทัศน์ สปอร์ต โชว์ วิท เทพพิทักษ์”ของบริษัท ปริฐฎา (ประเทศไทย) จำกัด ช่วงเดือน สิงหาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  “หน้าที่ช่างภาพ รายการโทรทัศน์ สปอร์ต โชว์ วิท เทพพิทักษ์”ของบริษัท ปริฐฎา (ประเทศไทย) จำกัด ช่วงเดือน สิงหาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2558
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         The Role of Cameraman in Television Program Sport Show with Thepitak for Parritta (Thailand) Co.,Ltd.from August until December 2015
รายชื่อนักศึกษา นายสุวภัทร กล่อมจิต 5504600219
ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 73