การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ “ครรภ์คุณภาพ ปี 2558” ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ “ครรภ์คุณภาพ ปี 2558” ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ “ครรภ์คุณภาพ ปี 2558”

ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)      

The Special Event for Public Relations Healthy Pregnancy 2015” of Kasemrad Hospital Bang Kae

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวสุทธิดา           กันทะวัง          5504600025

ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 81