การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ “งานเกษียณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามพราน”ประจำปี 2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ “งานเกษียณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามพราน”ประจำปี 2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ “งานเกษียณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามพราน”ประจำปี 2558
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         The Special Events For Public Relations “For The Provincial Electricity Authority, Families of Sampran District 2015”
รายชื่อนักศึกษา  นายกิตติธัช อรมกิจวัฒนกุล 5504600021
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 23