บทบาทหน้าที่ผู้ตัดต่อของบริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักชั่น จำกัด กรณีศึกษา “เดือนประดับดาว” (2558)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บทบาทหน้าที่ผู้ตัดต่อของบริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักชั่น จำกัด กรณีศึกษา “เดือนประดับดาว” (2558)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) บทบาทหน้าที่ผู้ตัดต่อของบริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักชั่น จำกัด กรณีศึกษา “เดือนประดับดาว” (2558)
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        The role editor of Foolhouse Production Co.,Ltd Case study spap opera “Deun Pradab Dao” (2015)
รายชื่อนักศึกษา  นางสาวลักษมี ทรัพย์ชื่นสุข 5504600241
ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์–ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 113
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code