การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ งาน “วันบุรฉัตร พ.ศ. 2558” ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ งาน “วันบุรฉัตร พ.ศ. 2558” ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
งาน “วันบุรฉัตร พ.ศ. 2558” ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

THE SPECIAL EVENT FOR PUBLIC RELATIONS“BURACHAT DAY 2015”
THE STATE RAILWAY OF THAILAND

รายชื่อนักศึกษา นางสาว จิรัณฐณิณ ชมมี 5504620010
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558 
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 10