กระบวนการตัดต่อตัวอย่างรายการของ บริษัท ดาราวีดีโอ จำกัด กรณีศึกษา รายการฟ้ามีตา (2558)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการตัดต่อตัวอย่างรายการของ บริษัท ดาราวีดีโอ จำกัด กรณีศึกษา รายการฟ้ามีตา (2558)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) กระบวนการตัดต่อตัวอย่างรายการของ บริษัท ดาราวีดีโอ จำกัด กรณีศึกษา รายการฟ้ามีตา (2558)
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         Editing Teaser of Dara Video Co.,Ltd Case study of “Fah Mee Ta” (2015)
รายชื่อนักศึกษา  นายชัยพร สุดสะอาด 5504600400
ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 152
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print