การวางแผนการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ของห้างศูนย์การค้าพลาซ่า เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ที่อยู่ในระหว่างช่วงปรับปรุง พ.ศ. 2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การวางแผนการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ของห้างศูนย์การค้าพลาซ่า เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ที่อยู่ในระหว่างช่วงปรับปรุง พ.ศ. 2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การวางแผนการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ของห้างศูนย์การค้าพลาซ่า เซ็นทรัล
ปิ่นเกล้า ที่อยู่ในระหว่างช่วงปรับปรุง พ.ศ. 2558

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Plan to use the media in the Public Relations of Central Shopping Center Plaza, Central Pinklao in during the update by 2015
รายชื่อนักศึกษา นางสาวทิพย์ญาดา สังวาลชัย 55046000070
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558 
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 13