การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ความปลอดภัยบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ – รถยนต์ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ความปลอดภัยบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ – รถยนต์ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ความปลอดภัยบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ – รถยนต์ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       The Special Event for Public Relations The Project of Campaign Creating Safety and Reducing Accidents area An Intersection Equaling Railway–Vehicles Street Level at Bangkok Railway Station of The State Railway of Thailand 2016
รายชื่อนักศึกษา นางสาวพิมพ์พนิต บัวทรัพย์ 5604600175
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 78
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code