การผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพกิจกรรมภายใน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพกิจกรรมภายใน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพกิจกรรมภายใน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)      

Media Production to Video for Public Relations Which Codify
Photo Gallery Activity of the State Railway of Thailand 2016

รายชื่อนักศึกษา นางสาวแพรวพรรณ โทนทานุ 5604640025
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 10