รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องการพาน้องท่องแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานเขตคลองสาน ประจำปี 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องการพาน้องท่องแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานเขตคลองสาน ประจำปี 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องการพาน้องท่องแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานเขตคลองสาน ประจำปี 2559

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)     

Process Activities for Social Responsibility about The young tourist in The Learning Center of King Bhumibol’s Philosophy of Economic Sufficiency at Klongsan District Office 2016.

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวโสรยา แดงทองดี 5604640002 

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 50