รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา กระบวนการผลิตและเผยเเพร่โปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬามหาสนุกภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งชุมชนเป้าหมายของสำนักงานเขตคลองสาน ประจำปี 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา กระบวนการผลิตและเผยเเพร่โปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬามหาสนุกภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งชุมชนเป้าหมายของสำนักงานเขตคลองสาน ประจำปี 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา กระบวนการผลิตและเผยเเพร่โปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬามหาสนุกภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งชุมชนเป้าหมายของสำนักงานเขตคลองสาน ประจำปี 2559

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)     

Production and Posters Publishing for Public Relations Sports Events Under the Project to Develop Community Empowerment of Klongsan distric office 2016.

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวอารีรัตน์ กลิ่นสละ 5604600180 

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

 

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 24