รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในเขตคลองสานของ สำนักงานเขตคลองสาน ประจำปี 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในเขตคลองสานของ สำนักงานเขตคลองสาน ประจำปี 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในเขตคลองสานของ สำนักงานเขตคลองสาน ประจำปี 2559 

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)     

Process of activity to show responsibility to social with supporting and learning about the place important history in Klongsan District of Klongsan District Office,2016 

รายชื่อนักศึกษา

นายธนพร ศรีจาด 5604600174 

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 16