การผลิตสปอตวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรค มือเท้าปาก ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตสปอตวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรค มือเท้าปาก ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การผลิตสปอตวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรค มือเท้าปาก ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       Producing radio spot for public relation Hand, foot and mouth disease the Faculty of Medicine, Siriraj hospital, Mahidol University 2016
รายชื่อนักศึกษา นางสาวจิตราภา สุขีชีพ 5604600138
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 23