กระบวนการผลิตวีดิโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง “ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม” ของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการผลิตวีดิโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง “ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม” ของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) กระบวนการผลิตวีดิโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง “ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม” ของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2559
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         

The public relations video production process to inform about “Electricity stable,Service excellence,Social responsibility” of Metropolitan Electricity Authority in 2016

รายชื่อนักศึกษา นางสาวชนาพร ก้อนทอง 5604600017
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา  3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 8