การผลิตแคตตาล๊อกเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการประจำปี 2559 ของ บริษัท ลีนเน่ บิวตี้ คอมบริเนชั่น จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตแคตตาล๊อกเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการประจำปี 2559 ของ บริษัท ลีนเน่ บิวตี้ คอมบริเนชั่น จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การผลิตแคตตาล๊อกเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการประจำปี 2559 ของ บริษัท ลีนเน่ บิวตี้ คอมบริเนชั่น จำกัด
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       Production of catalogs to promote products and services of Lynnae Beauty Combination co.ltd in 2016
รายชื่อนักศึกษา นางสาวฐนิตา สินไสวผล 5404600367
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 19