เรื่อง กระบวนการจัดกิจกรรมและควบคุมงานบนเวที ของ บริษัท คอสมอส เอวี จำกัด ปี พ.ศ 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เรื่อง กระบวนการจัดกิจกรรมและควบคุมงานบนเวที ของ บริษัท คอสมอส เอวี จำกัด ปี พ.ศ 2559
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) เรื่อง กระบวนการจัดกิจกรรมและควบคุมงานบนเวทีของ บริษัท คอสมอส เอวี จำกัด ปี พ.ศ 2559
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        The process of Show event and Stage management by COSMOS AVCO.,LTD,2016
รายชื่อนักศึกษา นางสาว ธิดา อาสนทอง 5604600409
ภาควิชา สื่อสารการแสดง
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 23