ความคดิเห็นของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่ ประจา ปีการศึกษา 2559 เกยี่วกบัความพงึพอใจต่อหลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ความคดิเห็นของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่ ประจา ปีการศึกษา 2559 เกยี่วกบัความพงึพอใจต่อหลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ความคดิเห็นของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่ ประจา ปีการศึกษา 2559 เกยี่วกบัความพงึพอใจต่อหลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม  ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The opinions of students, faculty, and graduate students in the final year of Communication Arts, new school year routine 2016 about satisfaction degree Communication Arts Siam University where, in accordance with the criteria of the Commission on higher education.

รายชื่อนักศึกษา

 นาย  นราทร           พิจิตร     5604600287

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

1/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 31
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print