การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโครงการแบ่งปันไออุ่นจากพี่สู่น้องที่มูลนิธิเด็กอ่อนของบริษัท พรีว่า จำกัด ประจำปี 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโครงการแบ่งปันไออุ่นจากพี่สู่น้องที่มูลนิธิเด็กอ่อนของบริษัท พรีว่า จำกัด ประจำปี 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโครงการแบ่งปันไออุ่นจากพี่สู่น้องที่มูลนิธิเด็กอ่อนของบริษัท พรีว่า จำกัด ประจำปี 2559
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       The event to show social responsibility Share the Warmth Foundation the younger from the older to the younger children of Prevaa Ltd. Company in 2016
รายชื่อนักศึกษา นางสาวปณิกา เศษบุปผา 5604600046
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 30