การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560” ของเทศบาลเมืองบางกรวย

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560” ของเทศบาลเมืองบางกรวย
Estimated reading time: < 1 min

รายงานโครงงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560” ของเทศบาลเมืองบางกรวย

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Special Events for Public Relations

“Celebrate the Candle Festival of the Year 2017”of Bang Kruai Municipality

รายชื่อนักศึกษา

นางสาว กรรณิกา จันทร์ทองนิ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 73
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print