กระบวนการตัดต่อภาพข่าวกีฬารายการ สปอร์ต ทูเดย์ เอ็กตร้า พ.ศ.2560

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการตัดต่อภาพข่าวกีฬารายการ สปอร์ต ทูเดย์ เอ็กตร้า พ.ศ.2560
Estimated reading time: < 1 min

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

กระบวนการตัดต่อภาพข่าวกีฬารายการ สปอร์ต ทูเดย์ เอ็กตร้า พ.ศ.2560

 

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Editing process in “Sport Today Extra” in 2017

รายชื่อนักศึกษา

นาย       ธนากร              วิเศษจิตร     5604600365

 นาย       ถิรโชติ              ชีพเป็นสุข    5704600211

 นางสาว ภัควิภา             ชีพเป็นสุข    5704600212

อาจารย์ที่ปรึกษา      อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง

ภาควิชา

วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf


Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 116
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print