บทบาทหน้าที่การเป็นช่างภาพข่าวสายกีฬา ของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด พ.ศ. 2560

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บทบาทหน้าที่การเป็นช่างภาพข่าวสายกีฬา ของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด พ.ศ. 2560
Estimated reading time: < 1 min
In this article

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

บทบาทหน้าที่การเป็นช่างภาพข่าวสายกีฬา ของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด พ.. 2560

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The Roles and Resposibilities Of Sport Camera Man For Siam Sport Syndicate Public Company Limited. In 2017

รายชื่อนักศึกษา

นาย สุทธิพงษ์     คันธภูมิ     5604600331

 

อาจารย์ที่ปรึกษา     

อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง

ภาควิชา

วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 82
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print