สุราปรุงพิเศษ 35 ดีกรีหมักส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม

Last modified: July 5, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
สุราปรุงพิเศษ 35 ดีกรีหมักส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
35-Degree Liquor Macerated with Tubtim Siam Pomelo
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นางสาวปาริชาติ นิสังข์รัมย์, นางสาวธัญชนก ทะนีดวง
Miss Parichat Nisungrum, Miss Thanchanok Thaneeduang
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์ยุวริน ศรีปาน – Miss Yuvarin Sripan
ชื่อปริญญา –
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ – Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Industry
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ) – B.A. (Tourism and Hospitality Industry)
คณะวิชา –
Faculty:
ศิลปศาสตร์ (Liberal Arts)
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
2/2566 (2023)

บทคัดย่อ

โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี ให้บริการด้านที่พัก ห้องอาหาร รวมทั้งมีบาร์ให้บริการแก่ผู้ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เช่น Scarlett Bangkok, 25 Degrees Burger และ Executive Club Lounge ทางโรงแรมมีการใช้สุราไทย “บางยี่ขัน” เป็นส่วนผสมใน Cocktail Signature ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้มีการนำสุราไทยอีกหนึ่งชนิดคือ “สุราปรุงพิเศษ 35 ดีกรี” มาหมักกับผลไม้ไทยที่มีชื่อเสียงอย่างส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า รวมทั้งทางคณะผู้จัดทำยังได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของพนักงานภายในโรงแรมและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับสุราปรุงพิเศษ 35 ดีกรีหมักส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม และจากการทำแบบสอบถามจำนวน 21 ชุด พบว่า ด้านสีของสุราปรุงพิเศษ 35 ดีกรีหมักส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.52 รองลงมาคือความเหมาะสมในการนำสุราปรุงพิเศษ 35 ดีกรีหมักส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.48 โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.14 ซึ่งอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: สุราปรุงพิเศษ 35 ดีกรี, ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม, สุราหมัก


Abstract

Pullman Bangkok Hotel G provides accommodations, restaurants and a variety of bars to serve travelers such as Scarlett Bangkok, 25 Degrees Burger, and Executive Club Lounge. The hotel already uses Thai liquor Bang Yi Khan uses as an ingredient in a cocktail signature. Therefore, the students brought another Thai liquor, 35-degrees liquor, to be macerated with popular Thai fruits like tubtim siam pomelo to provide new options for guests. The students conducted a survey using a questionnaire to find the satisfaction level of employees and customers of the hotel. From 21 sets of questionnaires, the survey on the suitability of fermenting specially prepared 35-degree liquor macerated with tubtim siam pomelo found that, in terms of color, 35-degree liquor macerated with tubtim siam pomelo had the highest average 4.52 percent. Next was the suitability of specially prepared 35-degree liquor macerated with tubtim siam pomelo with an average of 4.48 percent. The overall average was 4.14, which was at a high level.

คำสำคัญ: 35-degree liquor, tubtim siam pomelo, liquor macerated


อาจารย์ยุวริน ศรีปาน – Miss Yuvarin Sripan, ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ) – B.A. (Tourism and Hospitality Industry), ศิลปศาสตร์ (Liberal Arts), ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ – Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Industry, 2/2566 (2023)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 25
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print