การประชาสัมพันธ์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ สวัสดีไทยแลนด์ ทราเวล ผ่านกิจกรรมนันทนาการบนรถบัส

Last modified: July 5, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การประชาสัมพันธ์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ สวัสดีไทยแลนด์ ทราเวล ผ่านกิจกรรมนันทนาการบนรถบัส
Public Relations Facebook Fanpage Sawasdee Thailand Travel through Recreation on The Bus
ชื่อผู้เขียน –
Author:
รัตติพงศ์ แก้วกัญญา
Rattipong Kaewkanya
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์ศุภัตรา ฮวบเจริญ – Miss Supattra Huabcharoen
ชื่อปริญญา –
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ – Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Industry
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ) – B.A. (Tourism and Hospitality Industry)
คณะวิชา –
Faculty:
ศิลปศาสตร์ (Liberal Arts)
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2565 (2022)

บทคัดย่อ

จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัทสวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ในตำแหน่งผู้ประสานงานฝ่ายขาย ส่วนงานการประสานงาน และได้รับมอบหมายคิดกิจกรรมของการนันทนาการให้กับลูกค้าบนรถบัส และมัคคุเทศก์ได้จัดทำโครงงานเรื่อง "การประชาสัมพันธ์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ สวัสดีไทยแลนด์ ทราเวล ผ่านการนันทนาการบนรถบัส" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์เฟซบุ๊กแฟนเพจ สวัสดีไทยแลนด์ ทราเวล ผ่านการนันทนาการบนรถบัส ผู้จัดทําได้เห็นปัญหาคือลูกค้าเหนื่อยล้าจากการเดินทางในแต่ละสถานที่ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางบนรถบัสและในขณะเดียวกันนั้นทางบริษัทสวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด มีปัญหาเรื่องขาดการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ สวัสดีไทยแลนด์ ทราเวล ผู้จัดทำจึงได้คิดกิจกรรมเล่นเกมการนันทนาการบนรถบัส เช่น เกมพระราชา เพื่อสร้างบรรยากาศและความสนุนสนานให้กับลูกค้า เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การดำเนินการของผู้จัดทำได้แบ่งลูกค้าเป็น 3 กรุ๊ป โดยให้ลูกค้ากรุ๊ปที่ 1 ทำกิจกรรมนันทนาการในช่วงขาไป ลูกค้ากรุ๊ปที่ 2 ทำกิจกรรมนันทนาการในช่วงขากลับและลูกค้ากรุ๊ปที่ 3 ทำกิจกรรมนันทนาการขาไปอีกครั้ง เพื่อสำรวจความแตกต่างในการให้ความสนใจของกลุ่มลูกค้าทั้ง 3 กรุ๊ป

สรุปผลสำรวจการประชาสัมพันธ์เฟซบุ๊กแฟนเพจ สวัสดีไทยแลนด์ ทราเวล ผ่านการนันทนาการ ซึ่งพบว่าลูกค้าจากกรุ๊ปที่ 1 และกรุ๊ปที่ 3 ได้ให้ความสนใจกับการนันทนาการมากกว่ากรุ๊ปที่ 2 ทำให้หน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ สวัสดีไทยแลนด์ ทราเวล มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้น มียอดผู้ติดตามทั้งหมด 2,483 คน และมียอดผู้ที่กดติดตามในปัจจุบันอยู่ที่ 2,516 คน

คำสำคัญ: การประชาสัมพันธ์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ นันทนาการ


Abstract

From my internship experience at Sawasdee Travel Group and Transport Limited, in the position of Sales Coordinator, part of my duties included coordinating sales activities and being assigned to organize recreational activities for customers on buses and at resorts. The objectiver of this project was to public relations facebook fanpage Sawasdee Thailand Travel through recreation on the bus. One problem identified was that customers often felt tired from traveling to various destinations during bus journeys. The company also faced issues with insufficient public relations through recreation on the bus the Sawasdee Thailand Travel facebook fanpage. To address these issues, I proposed organizing recreational games on the buses, such as royal trivia games, to create a lively atmosphere and enhance customer engagement, thereby fostering good customer relations. The project involved dividing customers into three groups. Group 1 participated in recreational activities during the outbound journey, Group 2 during the return journey, and Group 3 during another outbound journey. This allowed us to observe differences in the level of interest among the three customer groups.

The survey results showed that customers from Groups 1 and 3 were more interested in the recreational activities compared to Group 2. As a result, the Sawasdee Thailand Travel Facebook Fan Page gained more followers, increasing from 2,483 to 2,516 followers.

Keywords: public relations, facebook fanpage, recreation.


อาจารย์ศุภัตรา ฮวบเจริญ – Miss Supattra Huabcharoen, ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ) – B.A. (Tourism and Hospitality Industry), ศิลปศาสตร์ (Liberal Arts), ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ – Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Industry, 3/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 16
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print