การทาหน้าที่ช่างภาพข่าว สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ช่อง 8 ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การทาหน้าที่ช่างภาพข่าว สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ช่อง 8 ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การทำหน้าที่ช่างภาพข่าว สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ช่อง 8 ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 2558

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The Role of News Cameraman of Digital television Channel 8 from August to December 2015

รายชื่อนักศึกษา

นายนพดล ตรงศักดิ์พินิจ 5404600305

ภาควิชา วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 14
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code