การทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้สร้างสรรค์กิจกรรมประจำคลื่นวิทยุ แอคทีฟเรดิโอ เอฟเอม99 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้สร้างสรรค์กิจกรรมประจำคลื่นวิทยุ แอคทีฟเรดิโอ เอฟเอม99 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  การทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้สร้างสรรค์กิจกรรมประจำคลื่นวิทยุ แอคทีฟเรดิโอ เอฟเอม99 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2558
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         The Role of Project Creative Assistant of Active Radio FM99 From 24th August 2015 To December 11th ,2015
รายชื่อนักศึกษา  นายศุภณัฐ แก้วนิมิตชัย 5604600410
ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 28