ระบบควบคุมต้นทุนต่ำสำหรับแขนกล 6 แกนร่วมทำงานในสายการผลิต

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: ระบบควบคุมต้นทุนต่ำสำหรับแขนกล 6 แกนร่วมทำงานในสายการผลิต
Research Article: A Budget 6-Axis Robot Controller for Collaborative Production Line
ผู้เขียน/Author: กาญจนา ศิลาวราเวทย์, ตะวัน ภูรัต | Kanchana Silawarawet, Tawan Phurat
Email: tawan.phu@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Faculty of Engineering in Electrical, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 The 43rd Electrical Engineering Conference (EECON-43) วันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร

การอ้างอิง/citation

กาญจนา ศิลาวราเวทย์ และ ตะวัน ภูรัต. (2563). ระบบควบคุมต้นทุนต่ำสำหรับแขนกล 6 แกนร่วมทำงานในสายการผลิต. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 (The 43rd Electrical Engineering Conference (EECON-43)) (หน้า 414-417). พิษณุโลก: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.


บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ควบคุมแขนกล 6 แกนด้วยบอร์ดราสเบอร์รี่พาย โดยระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น แบ่งโหมดการทำงานออกเป็นโหมดการสอนและโหมดการทำงาน ในโหมดการสอนผู้ใช้จะสอนแขนกลโดยใช้จอยสติ๊กและทำการบันทึกค่าตำแหน่งมอเตอร์ในรูปแบบไฟล์เจสัน ส่วนโหมดการทำงานจะเป็นการขยับแขนกลไปในตำแหน่งที่กำหนดไว้แล้วในโหมดการสอน ระบบควบคุมแขนกลได้นำมาใช้ในระบบการดัดท่อ จากการทดสอบใช้งานพบว่าระบบซอฟต์แวร์สามารถควบคุมแขนกลให้ทำงานตามตำแหน่งที่ผู้ใช้สอนไว้ได้ต่อเนื่องอัตโนมัติ

คำสำคัญ: ระบบอัตโนมัติ, การควบคุมแขนกล, ระบบสมองกลฝังตัวตำแหน่งควบคุม


ABSTRACT

This article presents the introduction of a 6-axis robot arm control software system with a Raspberry Pi board for working with other independent machines in the production line. The software system is divided into teaching mode and operating mode. In the teaching mode, the user will teach the robot through a joystick and record in the JSON file format. In the operation mode, the robot arm is moved to the position specified in the teaching mode. Using the robotic arm control system in the pipe bending system, this software system can
continuously control the robot to work according to the position taught by the user.

Keywords:  Automation System, Robot Controller, Embedded System, Position Control.


ระบบควบคุมต้นทุนต่ำสำหรับแขนกล 6 แกนร่วมทำงานในสายการผลิต | A Budget 6-Axis Robot Controller for Collaborative Production Line

Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 432
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print