ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานด้วยไอโอที

Last modified: June 24, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานด้วยไอโอที
Research Article: Display and Control of Air Conditioner by IOT
ผู้เขียน/Author: ภูสิษฐ์ วงศ์เจตจันทร์, รุ่งโรจน์ ลาสุวรรณ | Phoosis Wongjetjun, Rungrot Larsuwan
Email: PHOOSIS.WON@SIAM.EDU, L_RUNGROT@ASIAGROUP1999.CO.TH
สาขาวิชา/คณะ: สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Faculty of Computer Engineering, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: การประชุม International and National Conference on Engineering Education ครั้งที่ 17

การอ้างอิง/citation

ภูสิษฐ์  วงศ์เจตจันทร์ และ รุ่งโรจน์ ลาสุวรรณ. (2562). ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานด้วยไอโอที. ใน รายงานการประชุม การประชุม International and National Conference on Engineering Education ครั้งที่ 17 (หน้า 27-37). Avani หัวหินรีสอร์ท : The Council of Engineering Deans of Thailand and Faculty of Engineering, Mahidol University.


บทคัดย่อ

ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานด้วยไอโอที เป็นการพัฒนาชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศที่ใช้อยู่ในสำนักงานทั่วไปผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยที่ไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรกับชุดเครื่องปรับอากาศเดิม การพัฒนามีสองส่วนคือ ด้านฮาร์แวร์ใช้โหนดเอ็มซียู อีเอสพี 8266 ที่มีชุดตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น DHT11 กับหลอดแอลอีดีอินฟราเรด ทำการติดตั้งอยู่หน้าชุดรับสัญญาณอินฟราเรดของรีโมทเครื่องปรับอากาศ เพื่อส่งค่าอินฟราเรดที่ใช้ควบคุมปรับอากาศแทนการใช้รีโมทคอนโทรล โดยวัดอุณหภูมิและความชื้นที่ได้จากการทำความเย็น คำสั่งปิด-เปิดที่ถูกส่งมาจากโทรศัพท์มือถือและค่าที่อ่านได้จะถูกส่งไปเก็บไว้ยังฐานข้อมูลไฟร์เบสผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้านซอฟต์แวร์เป็นการพัฒนาโมมายแอปพลิเค-ชันด้วยภาษาจาวาสคริปต์ ผู้ใช้สามารถจะสั่งปิด-เปิดและดูค่าอุณหภูมิและความชื้นเป็นแบบตามเวลาจริงที่ได้จากฐานข้อมูลไฟร์เบส ผลจากการพัฒนาทำให้ได้ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศของบริษัทได้ทั้งในสถานที่และนอกก ช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามนโยบายการประหยัดพลังงานของบริษัทเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คำสำคัญ: การควบคุมเครื่องปรับอากาศ, ไอโอที, จาวาสคริปต์,  ไฟร์เบส


ABSTRACT

Air conditioning display and control system in the office with IoT is used in general offices via the internet network, without having to adjust anything on the original air conditioner. Development has two parts: 1) The hardware part used the MCU ESPN 8266 node with the temperature,  humidity detector (DHT11), and the LED infrared lamp installed in front of the infrared receiver of the air conditioner, to send the infrared value that is used to control the air conditioner. The status on-off and the temperature and humidity obtained from cooling is stored to Firebase database. 2) The software development of applications was with JavaScript, users can turn on-off and see the temperature and humidity values in realtime obtained from the Firebase database. The result of the development allows the air conditioning control unit to turn on-off all of the air conditioners of the company in both on-site and off-site locations. Helping management to follow the energy saving policy of the company effectively.

 

Keywords:  Air conditioning control, IoT, javascript, Firebase.

Display and Control of Air Conditioner by IOT

ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานด้วยไอโอที | Display and Control of Air Conditioner by IOT

Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 947
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print