การออกแบบและสร้างแขนกลสำหรับชงกาแฟ

Last modified: December 2, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบและสร้างแขนกลสำหรับชงกาแฟ
Design and Construction of a Robot Arm for Making Coffee
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย กิตติ ชุติวิทูรชัย, นาย สราวุธ พุทธิมิตร, นาย สถาพร  แซ่ว้าง
Mr. Kitti  Chutivitoonchai, Mr. Surawut Putthimit, Mr. Sathaporn Saewang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์
Asst. Prof. Dr. Yongyuth   Naras
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

กิตติ ชุติวิทูรชัย, สราวุธ พุทธิมิตร และ สถาพร แซ่ว้าง. (2561). การออกแบบและสร้างแขนกลสำหรับชงกาแฟ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอการออกแบบและสร้างแขนกลสำหรับชงกาแฟควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี) ณ บริษัท ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย จำกัด โครงงานนี้เป็นการพัฒนาพื้นฐานสำหรับแขนกลแบบ 4 ข้อต่อซึ่งใช้พีแอลซีเป็นสมองของหุ่นยนต์เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนกลทั้งหมด ขั้นตอนเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างและตัวขับของแขนกลโดยใช้คานอลูมิเนียม เซอร์โวมอเตอร์ และกล่องเกียร์เซอร์โว แขนกลถูกติดตั้งด้วยเซอร์โวมอเตอร์ 4 ตัวและกล่องเกียร์เซอร์โว 4 ตัวเพื่อนำการเคลื่อนที่ของแขนกล  มุมในการหมุนของแต่ละข้อต่อถูกขับเคลื่อนโดยเซอร์โวมอเตอร์  นอกจากนี้ตำแหน่งของการหมุนของเพลาของเซอร์โวมอเตอร์ถูกควบคุมโดยสัญญาณคำสั่งจากพีแอลซีผ่านทางตัวขับเซอร์โวมอเตอร์แต่ละตัว จากนั้นชุดคำสั่งของ PLC จะถูกโปรแกรมเพื่อควบคุมทั้งสามแกนของแขนกลซึ่งได้แก่ เอว หัวไหล่และข้อศอก ทฤษฎีและหลักการทำงานของส่วนประกอบของแขนกลนี้ตลอดจนชุดคำสั่งของพีแอลซีได้ถูกนำเสนอไว้อย่างละเอียดในรายงานฉบับนี้

คำสำคัญ: แขนกล, โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์, เซอร์โวมอเตอร์, กล่องเกียร์เซอร์โว


Abstract

This cooperative education project proposes a design and construction of a robot arm for coffee maker controlled by a programmable logic controller (PLC) at Fluid Mechanic Supply Company Limited. The project is a basic development for 4-jointed robot arm which uses the PLC as the robot brain to control all of the robot arm movement. The procedure starts from the design of the structure and actuator of robot arm by using aluminum beam, servo motors and servo gearboxes. The robot arm is equipped with 4 servo motors and 4 servo gearboxes to bring arm movement. The angle of rotation of each joint is powered by a servo motor. Furthermore, the angular position of each servo motor shaft is controlled by a command signal from a PLC via each servo motor driver. Then, the PLC instruction set are programmed for control 3 axes of the robot arm such as a waist, shoulder and elbow. The theory and operation of the components in the robot arm as well as the PLC instruction set are described in detail in the report.

Keywords:  Robot Arm, Programmable Logic Controller, Servo Motor, Servo Gearbox.


การออกแบบและสร้างแขนกลสำหรับชงกาแฟ  | Design and Construction of a Robot Arm for Making Coffee

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 470
Previous: การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เซล สำหรับการคำนวณหาสเปคสินค้า
Next: การติดตั้งตู้เอ็มดีบีในห้องไฟฟ้า ณ โครงการ ไอ่ร่าวันของบริษัทเจนเพาเวอร์เอ็นจีเนียร์ส จำกัด