การแนะนำสินค้าด้วยวิธีการอิงเนื้อหาและการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วม

Last modified: January 16, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง: การแนะนำสินค้าด้วยวิธีการอิงเนื้อหาและการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วม
Title: A Content-Based and Collaborative Filtering Approach for Product Recommendation
ผู้วิจัย:
Researcher:
ผศ. ดร.พิชญากร เลค – Asst. Prof. Dr. Pitchayakorn Lake
หลักสูตรที่สอน:
Degree:
บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล) – B.B.A. (Digital Business)
สาขาที่สอน:
Major:
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล – Bachelor of Business Administration Program in Digital Business
สังกัดคณะวิชา:
Faculty of study:
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
ปีการศึกษา:
Academic year:
2566 (2023)
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่:
Published:
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ลำดับที่ 47 ช่วง กรกฎาคม-ธันวาคม 2566, Engineering Journal of Siam University, Volume 24, Issue2, No.47, July-December 2023

https://ejsu.siam.edu/index.php/ejsu/issue/view/8/36  


บทคัดย่อ

บริษัทยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมผลิตอาหารว่างในประเทศไทย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึง วาเฟอร์, เซียงไฮอัลมอนด์ช็อกโกแลต, โยโย เจลลี่, โตโรป็อปคอร์น และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ บริษัทวางยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มยอดขายและปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ ให้เข้ากับความพอใจของผู้บริโภคในปัจจุบัน เพื่อผลกำไรทางธุรกิจและยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โมเดลแนะนำสินค้าการกรองแบบอิงเนื้อหา โดยการนำความคล้ายคลึงของเนื้อหาเพื่อกรองข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้ การศึกษานี้เกี่ยวข้องกับการใช้ไลบรารี Non-negative Matrix Factorization (NMF) ในการประยุกต์ใช้ข้อมูล

Keywords: ระบบแนะนำ, การกรองแบบอิงเนื้อหา, การกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วม, เหมืองข้อมูล


Abstract

United Food Public Co., Ltd. emerges as a prominent entity within the snack manufacturing sector in Thailand, presenting a diverse array of snack products, encompassing wafers, Sanghai, chocolate almonds, Yoyo jelly, Toropopcorn, and other offerings. The company strategically concentrates on augmenting sales and aligning its product portfolio with prevailing consumer preferences, thereby fostering business profitability and elevating customer satisfaction. The objective of this research is the formulation of a product recommendation model founded on content-based filtering methodologies grounded in principles such as content similarity and collaborative filtering, drawing insights from user-generated data. The study entails the application of the Non-negative Matrix Factorization (NMF) library.

Keywords: Recommendation System, Content-Based, Collaborative Filtering, Data Mining

A Content-Based and Collaborative Filtering Approach for Product Recommendation. 2566 (2023). การแนะนำสินค้าด้วยวิธีการอิงเนื้อหาและการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วม. บทความ (Paper). Advisor: ผศ. ดร.พิชญากร เลค – Asst. Prof. Dr. Pitchayakorn Lake. ปริญญาตรี (Bachelor’s Degree). เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology). บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล – Bachelor of Business Administration Program in Digital Business. บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล) – B.B.A. (Digital Business). Bangkok: Siam University

Academic Year 2023, ปริญญาตรี (Bachelor’s Degree), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology), บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล – Bachelor of Business Administration Program in Digital Business,บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล) – B.B.A. (Digital Business)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 84
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print