การออกแบบสปริงแหนบเสริมรถกระบะ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก

Last modified: September 28, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การออกแบบสปริงแหนบเสริมรถกระบะ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก
A Pickup Trucks Leaf Spring Design to Enhance Weight Endurance
ชื่อผู้เขียน –
Author:
ธัชชัยนนท์ เหมทานนท์
Tatchainon Hemtanon
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr. Chanchai Wiroonritichai
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) – B. Eng. (Mechanical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
1/2565 (2022)

บทคัดย่อ

เนื่องจาก กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน มีการขนส่งสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ และสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบกเป็นจำนวนมาก เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่รถยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่ในการซ่อมรถยนต์ ฯลฯ อาจมีการบรรทุกน้ำหนักเกินขีดกำจัดอยู่บ่อยครั้ง จึงได้จัดทำรายงานนี้ เพื่อออกแบบสปริงแหนบเสริมรถกระบะให้เพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกได้มากกว่าเดิม โดยใช้ซอฟต์แวร์ Solid works ในการจำลองปัญหาและออกแบบ วิเคราะห์ขีดจำกัดความทนทาน และภาระสูงสุดที่สปริงแหนบเดิมรับได้ และออกแบบสปริงแหนบเสริม จากวิเคราะห์สปริงแหนบเดิมรับภาระได้ 913.34 kg จึงได้ออกแบบสปริงแหนบเสริม เพิ่มเข้าไปทำให้สปริงแหนบที่ได้ออกแบบรับภาระได้ 2,144.74 kg และเป็นแนวทางในการเสริมสปริงแหนบ

คำสำคัญ: สปริงแหนบ, รถกระบะ, SolidWorks


Abstract

The Ordnance Company, Air Defense Division, has ordnance equipment transport and other equipment suck as tires, car batteries, and spare parts that might frequently lead to being overweight. This project was created to redesign the leaf spring’s that can overcome the current performance by using Solid Works software to illustrate, simulate, and analyze the endurance limit and the maximum load of the original leaf spring and to redesign a better leaf spring. According to the research analysis, the performance of the spring limitation was 913.34 kg. The additional leaf spring has been design to be added to increase the limit to 2,144.74 kg. This report can be the guideline for any further additional pickup truck leaf springs that might be needed in the future.

คำสำคัญ: leaf spring, Pickup truck, SolidWorks


Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 256
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code