การออกแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง กรณีศึกษา ห้างเทอร์มินอล 21

Last modified: September 29, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การออกแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง กรณีศึกษา ห้างเทอร์มินอล 21
Fire Sprinkler Head Design Case Study of Therminal 21
ชื่อผู้เขียน –
Author:
ศราวุธ ถนัดอักษร, สาธิต เฟื่องสินธุ์
Sarawoot Thanadaksorn, Sathit Fauengsin
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr. Chanchai Wiroonritichai
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) – B. Eng. (Mechanical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2564 (2021)

บทคัดย่อ

     โครงการนี้เป็นการนําเสนอการออกแบบหัวกระจายน้ํา ที่ใช้ในโครงการ ห้างเทอร์มินอล 21 ซึ่งจะแสดงขั้นตอนการออกแบบหัวกระจายน้ํา ในการออกแบบครั้งนี้ จะใช้ตารางมาตรฐานการ ออกแบบทอ ตามสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปัจจุบันการออกยังมีปัญหาในเรื่องของจํานวนหัวกระจายน้ําดับเพลิงแบบอัตโนมัติที่มีความขัดแย้งกับพื้นที่ทั้งหมด จึงได้ทําการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข สําหรับการออกแบบหัวกระจายน้ําโดยได้เล็งเห็นความสําคัญของการออกแบบ โดยใช้ตารางท่อ พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง กลุ่ม ที่ 1 เนื่องจากแบบทางหน้างานมีเปอร์เซ็นต์ในการออกแบบผิดพลาดอยู่จากผลที่ได้จากแบบทาง หน้างาน

     พบว่าขนาดพื้นที่ห้าง เทอร์มินอล 21 ชั้น 3M มีพื้นที่ทั้งหมด 1,837.14 ตารางเมตร ทําการ คํานวณด้วยวิธี การใช้ตารางท่อ ผลที่ได้จํานวนหัวกระจายน้ําดับเพลิง 155 หัว หน้างานจริงมีอยู่ 157 หัวซึ่งน้อยกว่าหน้าจริง 2 หัว เนื่องจาก 2 หัว เป็นแบบติดกําแพง แต่สามารถควบคุมพื้นที่การ กระจายน้ําดับเพลิงได้ทั้งหมด

คำสำคัญ: การออกแบบ, หัวกระจายน้ําดับเพลิง, ห้างเทอร์มินอล 21


Abstract

The purpose of this project was to conduct a presentation of the design of the sprinklers used in the Terminal 21 shopping mall project, shows the process of designing a sprinkler head. This design used the pipe design standards table, according to the Engineering Institute of Thailand under the Royal Patronage of His Majesty the King. There was still a problem with the number of automatic sprinklers that conflicted with the entire area. Problems and solutions for the design of sprinklers were analyzed. The importance of designs using pipe grids and Group 1 moderate hazard areas was foreseen. Due to the design on the site, there was a percentage of error in the design.

As a result of the design on the site, it was found that the area of Terminal 21, Floor 3M, had a total area of 1,837.14 square meters, and calculations were performed using the pipe schedule method. The result was that the number of fire sprinklers were 155 heads, the actual site were 157 heads, which was 2 less than the actual heads because these 2 heads were sidewalls that can control the entire fire sprinkler area.

คำสำคัญ: Design, Sprinkler Head, Terminal 21


Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 121
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code