การศึกษาแบบแปลนและขั้นตอนการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรง

Last modified: October 17, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การศึกษาแบบแปลนและขั้นตอนการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรง
A Study on Drawing and Construction Process of Post Tension Slab
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนพนธ์ เรือนนาค, นายอภิวัฒน์ ทิพยวนาวัฒน์
Mr. Thanapon Ruannak, Mr. Apiwat Tipayawanawa
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี
Asst. Prof. Dr. Chalermkiat Wongvanichtawee
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
Civil Environment and Sustainable Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

ธนพนธ์ เรือนนาค และ อภิวัฒน์ ทิพยวนาวัฒน์. (2562). การศึกษาแบบแปลนและขั้นตอนการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่องการศึกษาขั้นตอนการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรง (PostTension) ของ บริษัท เอ็น.วี.พี.แลนด์ จำกัด มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพื้นประเภทพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-Tension)    2. เพื่อศึกษากรณีศึกษาขั้นตอนการก่อสร้างอาคารโดยใช้พื้นคอนกรีตอัดแรง(Post-Tension)

โดยการศึกษาแบบแปลนและขั้นตอนการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-Tension) จากการศึกษาคู่มือและเอกสารการก่อสร้างพื้นประเภทคอนกรีตอัดแรง   รวมทั้งการนำความรู้ที่ได้จากการทำงานและเรียนรู้จากหน้างาน เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะประเภทและแบบแปลนของพื้นคอนกรีตอัดแรง และขั้นตอนการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรง

ผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงแบบแปลนและขั้นตอนในการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-Tension)  การควบคุมดูแลการก่อสร้าง การบริหารงานให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและปัญหาต่างๆ จากการก่อสร้างพร้อมแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาความรู้และความสามารถในการดูแลการก่อสร้างมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปใช้งานได้ในภายภาคหน้า

คำสำคัญ : พื้นคอนกรีตอัดแรง, แบบแปลน, ขั้นตอนการก่อสร้าง, การควบคุมงาน


Abstract

This cooperative education report was on the study of the post-tension construction process of N.V.P.L and company limited and objectives of: 1.To study the post-tension floor type; 2. To study the case study of the construction process of a building using post-tension concrete floors.

To understand the plan and the construction process of post-tension concrete floor, the author studied the manuals and documents for the construction of prestressed concrete floor, including the knowledge gained from work and experience from the job. This helped the author understand the characteristics, types and plans of a prestressed concrete floor and the process of constructing a prestressed concrete floor.

This work performance taught the author the plan and the steps for the construction of post-tension concrete floor, construction supervision management to meet the specified time, various problems from the construction, as well as solving problems. These steps of the development of knowledge and ability to oversee construction was a great start to be able to use it in the future.

Keywords: post-tension, plan, construction process, controls


การศึกษาแบบแปลนและขั้นตอนการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรง | A Study on Drawing and Construction Process of Post Tension Slab

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1496
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print