Tags: Engineering

การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิด 3 เฟส

การปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องซีลม้วนกระดาษ

การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลไฟฟ้าภายในบริษัทโรจน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

การบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

การติดตั้งและการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์

การติดตั้งเครื่อง IP PHONE

การอัพเกรดและปรับปรุงคุณภาพระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อบต.สวนพริกไทย

กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิสจากขยะประเภทยางรถยนต์

การติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค และระบบไฟฟ้า

การซ่อมบำรุงและตรวจเช็คระบบเน็ตเวิร์ค

ระบบตรวจสอบน้ำและไฟฟ้า

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร

การออกแบบพื้นที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานของห้องจำหน่ายไฟฟ้าหลักและห้องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้างสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต

การออกแบบและตรวจสอบการก่อสร้างงานฐานราก

การศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน บริษัท ฟงซัน พริ้นติ้ง จำกัด

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำแข็ง (อาคาร คสล.ชั้นเดียว)

ระบบควบคุมแสงสว่างในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายในสถานการณ์โควิด-19

การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress

การสร้างรายงานการซื้อขายหุ้นตลาดทรัพย์ด้วย Nodejs

การแจ้งเตือนเว็บไซต์ล่มผ่านไลน์และการรับเรื่องร้องเรียนด้วยไลน์แอ๊ดแชทบอทของเว็บไซต์กรมสรรพากรช่วงวิกฤต COVID-19

การพัฒนาโปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ

การประหยัดพลังงานเครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอร์ด้วยอุปกรณ์ควบคุมรอบมอเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การออกแบบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารบีทีเอส (ชั้น9)