ข้้นตอนการบริหารงานลูกค้าในตําแหน่งAccount Executive(AE) กรณีศีึกษาการตดิต่อประสานงานเพื่อจัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ของบริษัท IDIGI Co., Ltd.

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ข้้นตอนการบริหารงานลูกค้าในตําแหน่งAccount Executive(AE) กรณีศีึกษาการตดิต่อประสานงานเพื่อจัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ของบริษัท IDIGI Co., Ltd.
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ข้นัตอนการบริหารงานลูกค้าในตา แหน่งAccount Executive(AE)  กรณศีึกษาการตดิต่อประสานงานเพอื่จดัท าสตกิ๊เกอร์ไลน์ของบริษทั IDIGI Co., Ltd.

ชื่องานรายงาน(ภาษาอังกฤษ)       

The procedures of designing Absolute Management Solutions Co., Ltd. outdoor ads using Adobe Photoshop & Illustrator.

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวลลิดา  วศิิษฐผล รหัส 5604620040
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 57
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print