ขั้นตอนการประสานงานในตาแหน่งแอดมินของบริษัท Alive Project co.ltd

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการประสานงานในตาแหน่งแอดมินของบริษัท Alive Project co.ltd
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ขั้นตอนการประสานงานในตาแหน่งแอดมินของบริษัท Alive Project co.ltd
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Coordinate The Positions Of Administrator
Alive Project co .ltd between 2558.

รายชื่อนักศึกษา

นางสาว เพ็ญนภา อุ่นแอ รหัสนักศึกษา 5504600324

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 45