ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษในรูปแบบคอนเสิร์ต “คอนเสิร์ตวันไม้เท้าขาวสากล” ของบริษัท Alive Project co.ltd.

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษในรูปแบบคอนเสิร์ต “คอนเสิร์ตวันไม้เท้าขาวสากล” ของบริษัท Alive Project co.ltd.
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษในรูปแบบคอนเสิร์ต
“คอนเสิร์ตวันไม้เท้าขาวสากล” ของบริษัท Alive Project co.ltd.

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Procedures for special events in the concert format
“the concert White Cane Safety Day” of the company Alive Project co.ltd.

รายชื่อนักศึกษา

นาย กิตติเชษฐ์ งามจันทราทิพย์ รหัสนักศึกษา 5504600412


ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 101