ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

Last modified: November 20, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
An efficiency management model of environmentally friendly dyeing industry in Thailand
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสายพิณ ปั้นทอง
Mrs.Saiphin Panthong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ, รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช
Assistant Professor Dr.Chaiyanant Panyasiri, Associate Professor Dr.Vanchai Rijiravanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการ
Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

สายพิณ ปั้นทอง. (2560). ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท

คำสำคัญ: ทททททททททททททททททท


Abstract

This research entitled “An Efficiency Management Model of Environmental Friendly Dyeing Industry in Thailand” has three objectives including: 1)To study environmental friendly dyeing industry in Thailand in its levels of efficiency 2)To study the factors affecting the efficiency of the environmental friendly dyeing industry in Thailand and 3)To develop recommendations on improving and enhancing the efficiency of the whole industry.

The methodology employed in this research is a quantitative type. The population in which the data were gathered from is the management of dyeing business factories in Thailand including the executives, middle managers and operational managers from 74 Dying business factories and enterprises nationwide. Three hundred samples were purposively selected. A research tool is a questionnaire form with the reliability of 0.902. Descriptive statistics, inferential statistics and structural equation model (SEM) were used for analyzing and constructing an efficiency management model of the environmental friendly dyeing industry in Thailand.

As the results of the study explain ; factors affecting the management model efficiency are : 1)The economy of resource management under the 3Rs principle 2)Human resource management in environmental friendly dyeing skill 3)Environmental friendly supply chain management and 4)Innovation management, all affecting the management efficiency of the environmental friendly dying industry in Thailand. In addition, the result of statistical analysis has shown 79.60% of the model’s predictability to the efficiency of the whole industry.

 

Keywords:  dyeing industry, environmental.


ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรมฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย / An efficiency management model of environmentally friendly dyeing industry in Thailand

Doctor of Philosophy in Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 57