แท็กกระเป๋าที่เป็นมิตรต่อโลก

Last modified: August 18, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
แท็กกระเป๋าที่เป็นมิตรต่อโลก
Earth Friendly Luggage Tag
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศศิพิมล  เจริญรักษ์
Ms. Sasipimon  Jareonrak
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ยุวริน  ศรีปาน
Ms. Yuvarin  Sripan
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

ศศิพิมล  เจริญรักษ์. (2562). แท็กกระเป๋าที่เป็นมิตรต่อโลก. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานแท็กกระเป๋าที่เป็นมิตรต่อโลก จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนและสร้างเอกลักษณ์ แปรรูปชิ้นงานโดยประยุกต์ใช้ของเหลือใช้จากภายในบริษัทเพื่อลดจำนวนขยะเนื่องจากในช่วงที่นักศึกษาได้ฝึกสหกิจศึกษา ณ บริษัท เยาวราชทัวร์ จำกัด เศรษฐกิจมีความซบเซาลงมาก เนื่องจากสภาวะรอบด้าน เช่น ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้จัดทำเล็งเห็นปัญหาคือบริษัทมีรายได้ที่น้อยลงแต่รายจ่ายเท่าเดิม ผู้จัดทำจึงสำรวจถึงค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองต่างๆและลงมือแก้ปัญหาโดยการช่วยลดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดบางส่วนโดยการจัดทำแท็กกระเป๋าจากกระดาษเหลือใช้ภายในบริษัท

จากการที่ได้สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าด้านคุณภาพของชิ้นงานมีข้อจำกัดในการใช้งานเนื่องจากไม่ทนน้ำ ด้านความยากง่ายในการแปรรูป พบว่ามีขั้นตอนการทำที่ไม่ซับซ้อนสามารถทำได้ตามจำนวนที่ต้องการและบริษัทยังสามารถนำไปต่อยอดได้อีกด้วย ด้านความคิดสร้างสรรค์ พบว่าเป็นความคิดที่ดีเนื่องจากสามารถนำกระดาษเหลือใช้และต้องถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์มาทำให้เกิดเป็นชิ้นงานใหม่และใช้งานได้จริง ด้านความประณีตและสวยงาม พบว่าสามารถเก็บรายละเอียดการตัดเย็บของชิ้นงานได้ดี ชิ้นงานมีสีสันและลวดลายที่สวยงามเหมาะสมกับการใช้งาน

คำสำคัญ: แท็กกระเป๋า, เป็นมิตรต่อโลก, เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


Abstract

The purpose of this study was to reduce costs and create a unique product. The goal of this project was to turn waste within the company into a new product in order to reduce waste. During the internship at Jawaraj Tour Co Ltd, the economic circumstance was in the recession due to occurances such as the Coronavirus crisis (Covid-19) and the changing of consumer behavior. The project organizer that the company had less income but the same expenses. As a resuilt organizer explored the various wasteful expenditures and started to solve the problem by helping to reduce some miscellaneous expenses by making luggage tags from waste paper within the company.

According to an indepth interview, the project organizer found that the quality of the workpiece had limitations because it wasn’t water resistance. In respect to difficulty in product transformation it was found that there was no complexity in the production process and can be produced on demand. The company can also build on this project in the future. In terms of creativity, it was found that was is a great idea because waste paper can be recycled into a new workpiece, and can be used functionally. Finally, in terms of meticulousness, it was found that the sewing details of the product can be made well, the product was colorful and has beautiful patterns which was suitable for use.

Keywords:  Luggage Tags, Earth Friendly, Eco-Friendly.


แท็กกระเป๋าที่เป็นมิตรต่อโลก | Earth Friendly Luggage Tag

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 159
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code