ขั้นตอนการประสานงานโฆษณาของเสื้อผ้ายี่ห้อ ARROW โดยบริษัท FAREAST DDB จำกัด (มหาชน)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการประสานงานโฆษณาของเสื้อผ้ายี่ห้อ ARROW โดยบริษัท FAREAST DDB จำกัด (มหาชน)
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ขั้นตอนการประสานงานโฆษณาของเสื้อผ้ายี่ห้อ ARROW โดยบริษัท FAREAST DDB จำกัด (มหาชน)
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The process of coordination of the clothing brands ARROW by
FAREAST DDB co., Ltd. (public)

รายชื่อนักศึกษา นางสาวลีลาวดี ลีนะวงค์อนันต์ 5404600296
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 48