โปรแกรมสต๊อกอะไหล่ยนต์

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
โปรแกรมสต๊อกอะไหล่ยนต์
Automotive Part Stock Management System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
ภูชนะ ซู, เทพธิดา สันติเมธาวรางกูร, ปิยะรินทร์ ภักดีวงษ์
Puchana Su, Teptida Suntimatawarangkur, Piyarin Pukdewong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สรายุทธ อินทรเสมา
Mr. Sarayut Intarasema
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2565
1/2022

การอ้างอิง|Citation

ภูชนะ ซู, เทพธิดา สันติเมธาวรางกูร และปิยะรินทร์ ภักดีวงษ์. (2565). โปรแกรมสต๊อกอะไหล่ยนต์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Su P., Suntimatawarangkur T., & Pukdewong P. (2022). Automotive part stock management system. (Project). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

     โปรแกรมสต๊อกอะไหล่ยนต์คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาจากโค้ดภาษาพีเอชพี เฮซทีเอ็มแอล จาวาสคริปซ์และซีเอสเอส พร้อมฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลที่เป็นตัวเก็บข้อมูลสินค้า เป็นโปรแกรมสำหรับการสั่งจองสินค้าทั้งสองประเภท ได้แก่ สินค้ารถยนต์ที่ใช้แล้วทั้งคันและสินค้าอะไหล่รถยนต์ที่ใช้แล้ว โดยตัวของโปรแกรมสต๊อกอะไหล่ยนต์จะมีอยู่สองส่วน ส่วนแรกคือส่วนของฝั่งลูกค้า ลูกค้าจะสามารถดูข้อมูลสินค้าและสามารถสั่งจองผ่านได้ที่หน้าเว็บพร้อมตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่กดสั่งจองไว้ได้ และอีกส่วนก็คือส่วนของฝั่งผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบจะสามารถเพิ่มและแก้ไขสินค้าได้ ทั้งยังสามารถตรวจสอบผู้จองสินค้าและยืนยันการชำระเงินได้ ผลการทดสอบ เว็บใช้งานง่าย สะดวกต่อการตรวจสอบสินค้า แต่มีปัญหาในเรื่องส่วนของลูกค้ายังไม่มีฟังก์ชั่นสำหรับค้นหาข้อมูลที่ต้องการ

คำสำคัญ: รถยนต์ที่ใช้แล้วทั้งคัน, ระบบจัดการสินค้า, อะไหล่รถยนต์ที่ใช้แล้ว


Abstract

The automotive part stock management system was a program developed from PHP, HTML, JavaScript and CSS code with MYSQL database that stored the products. This program was for two types of products, second hand automobiles and second hand auto parts. This program had two parts, first, was the customer side. The customer could check the product and book a product from this program with checked information that books a product. The second part was the admin side. The admin could add and edit products, check who booked products and comfirm payment. The result of this program was easies to use, but had problems that the customer side didn’t have a search product function.

Keywords: second hand automobiles, management system, second hand auto parts


โปรแกรมสต๊อกอะไหล่ยนต์ | Automotive Part Stock Management System  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 173
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print