Tags: อาจารย์สรายุทธ อินทรเสมา - Mr. Sarayut Intrasema
การพัฒนา LINE Bot สำหรับ Service Desk

ปาราเมศ บัวงาม และสรวิชญ์ สุขผล. (2564). การพัฒนา LINE Bot สำหรับ Service Desk. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารงานวิชาโครงงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

พัชชาพร จิรวัฒนานนท์, ปวีญา อยู่ท่าทราย และ ลัดดาภรณ์ เข็มเลิศ. (2561). ระบบบริหารงานวิชาโครงงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาโปรแกรมจัดอันดับการเคลมสินค้าของระบบผู้ให้บริการขายสินค้าออนไลน์

ฐิติเศรษฐ์ สาระเทียน และ ณวรรธน์ แสงศรีกล่อม. (2561). การพัฒนาโปรแกรมจัดอันดับการเคลมสินค้าของระบบผู้ให้บริการขายสินค้าออนไลน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นที่ 2

รเณศณัฏฐ์ กันตาบุณยวัทน์ และ พีระพัฒน์ ทรงสุรวิทย์. (2561). เว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นที่ 2. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบจองโฮสเทลออนไลน์

ธนศร พูลกิจวัฒนา. (2561). ระบบจองโฮสเทลออนไลน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.